Genetiken och Gen-etiken

Gentekniken har polariserade sidor med egna grova föreställningar gällande våran möjlighet att förändra den mänskliga genuppsättningen, dessa sidor är dock inte representerade inom den vetenskapliga gren där forskningen bedrivs och framstegen görs

För att kunna hederligt täcka detta otroligt stora område med alla grenar och dess snabba utveckling så vill jag inleda arbetet med att snabbt gå igenom historiska upptäckter för att sen komma fram till vart vi tekniskt och kunskapsmässigt står idag, därefter kommer jag så gott jag kan återberätta var debatten idag befinner sig gällande genetiska förändringar i människor och vilka argument som används av motståndare och förespråkare, så gott det går vill jag att personer med relevant kunskap inom detta fält genom utbildning och/eller erfarenhet representerats i detta stycke.

Filosofi kan i många fall dra fram synvinklar som ser det mesta i allt eller inget, den relativistiska utvecklande moralen som dominerar det västerländska vetenskapliga samhället är oftast inte förankrad i pliktetiken, detta är oerhört tacksamt då det ofta representeras av religiösa personer som har sin moral dikterad av förlegade moraler som troligtvis sällan ens var passande för den tid de skapades, det vi ser inom den medicinska etiken är snarare en form av föränderlig dygd etik där vi strävar mot en bättre förståelse för framtiden.

Innehåll

0.1) Citat

     1) Historik och utveckling

1.1     – Genetik, Stamceller och människans DNA.

1.2     – Framsteg med CRISPR/cas9.

     2) Transhumanister, trädkramare och gudomlig copyright

2.1 – Transhumanister och drömmare.

2.2 – Förblindande tekniklavin.

2.3 – Religionssamfunds del-ade åsikter.

     3) Medicinsk etik

3.1 – Framförhållning.

3.2 – Debatten

3.3 – Befogad oro

     4) Diskussion

4.1 – Egots önskningar

4.2 – Okvalificerade antaganden

4.3 – Funderingar

     5) Slutsats

 

0.1)              Citat

“We are survival machines – robot vehicles blindly programmed to preserve the selfish molecules known as genes. This is a truth which still fills me with astonishment.” – Richard Dawkins, The Selfish Gene

“Human beings are ultimately nothing but carriers-passageways- for genes. They ride us into the ground like racehorses from generation to generation. Genes don’t think about what constitutes good or evil. They don’t care whether we are happy or unhappy. We’re just means to an end for them. The only thing they think about is what is most efficient for them.” – Haruki Murakami, 1Q84

“A four-letter alphabet called DNA.” – Matt Ridley, The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature

“Because the thing about viruses is that they’re easily manipulated. The DNA they inject doesn’t have to be destructive. It can be replaced with almost any kind of DNA you want, and it can be programmed to only replace certain parts of the host’s genetic code. In other words, viruses are perfect vectors for genetic engineering.” – Christian Cantrell

 

1)     Historik och utveckling

 

1.1    – Genetik, Stamceller och människans DNA.

1981 isolerade vi de första embryonala stamcellerna från möss, 1998 gjorde vi detsamma hos människor, 2007 programmerade vi om hudceller hos en människa för att skapa embryonala stamceller.

Mycket av de genetiska framstegen som görs flyger under radarn för människor i deras vardagliga liv, i detta område sker det otroliga framsteg hela tiden men framför allt sedan 1981. Det som väl kommer till media framstår som otroliga hopp framåt som till exempel då man 1996 klonat fåret Dolly, det ledde till hetsiga diskussioner om vad det skulle leda till och hur vi skulle förhålla oss till den här ”makten”, sedan dess har vi testat oss fram och gjort det samma med en lång rad andra däggdjur.

DNA har vi kämpat med och fortsätter att förbluffas över än idag sedan upptäckten i slutet av 1800-talet, dess form och i grova drag ihop med RNA och proteiner var fastställt 1957 av Francis Crick – Defining the Genetic Coding Problem[i].

1.2    – Framsteg med CRISPR/cas9

I processen att observera hur bakterier bekämpade virus trillade forskarna över en metod som visade sig vara otroligt enkel och effektiv[ii]. CRISPR/cas9 kan användas för att hitta en specifik sekvens på DNA helixen för att plocka bort den helt, med omprogrammerad RNA kan man med enkelhet införa egna sekvenser istället. Vi har tidigare kunnat göra genetiska förändringar i plantor och organismer men med en ganska hög felmarginal som gjort arbetet väldigt osäkert och att det oftast betytt att vi fått med extra saker mycket likt biverkningar, med CRISPR så så ligger säkerheten på 90% och istället för att vara otroligt komplicerat som tidigare så kräver det inte avancerad kunskap inom genetik.

Den här metoden har haft stora framgångar när det har testats på växter och djur, nästa stora steg som redan har tagits är att experimentera på mänskliga embryonala celler, mänskliga befruktade ägg ifrån donatorer, äggen används vid provrörsbefruktning och när de ska kasseras så används de nu för att testa CRISPR, de första försöken av denna typ gjordes i Kina med varierat resultat tack vare att de använde modifierade embryon, i Storbritannien satte de igång 5 månader senare i September 2015 och Karolinska institutet i Sverige annonserade i Februari 2016 att de också skulle inleda sin forskning. Det finns strikta regler för hur denna forskning ska utövas och embryona får bara utvecklas i sju dagar för att sedan förstöras, efter den tiden så har embryot endast utvecklats ifrån de enskilda cellerna till en ihålig cellbubbla med embryonala stamceller bestående av 200 till 300 celler allt som allt.

     2) Transhumanister, trädkramare och gudomlig copyright

2.1 – Transhumanister och drömmare

Transhumanisters primära mål är att förhindra döden och att förhöja livskvaliteten, de anser generellt att om vi kan förbättra människan så bör vi göra det. Genetik är en del i detta och vid det mildare spektra så förespråkar de teknologisk framfart som främst hjälper oss att överleva dagens åkommor med 3D skrivare som kan skapa mänskliga organ, artificiella organ och att genetiskt plocka bort ärvda sjukdomar, oftast så stannar inte deras ambitioner där.

En av de mest utåtriktade förespråkarna är Zoltan Istvan, han anser att människor inom en snar framtid kommer vilja, med robot-teknologi, byta ut lemmar och andra kropps delar för att kunna göra sånt som vi människor inte annars skulle kunna göra, han erkänner också att kärnan i hans starka åsikter kommer ifrån en känsla av att döden är onaturlig och något som vi bör sträva emot.

Anledningen till att jag vill ta med en person som exempel för den här ideologin är för att det skiljer sig ganska mycket vad de anser transhumanism representerar, Zoltan har jobbat hårt för att få fram den transhumanistiska agendan i den traditionella politiken, främst genom att ställa upp som presidentkandidat för det TH partiet.

Zoltan pratar som om han drar sin etik ifrån den konsekvensetiska läran, att allt kommer bli så fantastiskt bra om vi gör si eller så, människorna kommer inte längre behöva dö, att vi kommer ha valet att leva för alltid och att vi kan bestämma själva när vi inte vill längre, att vi kommer ha högre intelligens, vara starkare och mer produktiva på grund utav implantat i hjärnan och med olika robot delar, de pratar sällan om vilka etiska problem detta skulle kunna ha på vägen dit utan talar bara om hur det kommer att bli, bristen på eftertanke och den otroligt naiva framförhållningen påminner också om sinneslagsetiken, en etikgren som allt som oftast representeras av barn i deras björntjänstiga välvilja.

2.2 – Förblindande tekniklavin

Motståndare till transhumanister är inte bara såna som inte helt håller med om vad de förespråkar, de anser att det motsatta är nödvändigt för människans överlevnad. Rörelsen vill att vi ska lägga ifrån oss våran teknologi och bara finna oss i naturen, om naturen vill att vi ska dö så är det dags att dö. Det här synsättet påminner starkt det som vissa fundamentalistiska religiösa personer har, att de anser att livet på et viss är deterministiskt och att vi ska lägga våra liv i händerna på en högre makt, i det här fallet naturen.

Deras argument består mestadels av hotfulla uppmaningar om att det är radiovågors fel att vi lider så mycket cancer idag och att våran livsstil och stress sakta kommer att döda mänskligheten om vi inte vänder snart. En del utav dessa är inte lika starka förespråkare av ett totalförbud av teknologi men däremot så är de motståndare till allt som är genmodifierar, anti GMO rörelsen, de är främst representerade i USA men finns över hela världen, de sprider skräckpropaganda om att genmodifierad mat är ”frankenfood” som kommer ta sig in i våra kroppar och förstöra oss.

Oftast så är det staten och stora företag som tillsammans förleder människor på grund utav pengar, Monsanto är det mest påhoppade företaget och anses vara ondskan personifierad vad gäller GMO. Dessa personer är oftast väldigt okunniga och det är svårt att hitta tillfällen då de skiljer sig ifrån andra konspirations-teoretiker.

2.3 – Religiösa samfunds del-ade åsikter

Inom de olika religionerna så finns det gott om olika nivåer av att vara troende, en av de mest uppenbara motståndarna till mänsklig förbättring och modifiering är sådana som anser att gud inte vill att vi gör det, det är ofta samma personer som på det extrema spektra är emot abort och anser att livet börjar när sädescellen når ägget, personer som anser att det är djävulen som förleder människor och att han står som fyrtorn för vetenskapen generellt. Detta är en marginaliserad grupp och representerar inte den palett av åsikter som dyker upp när man pratar med människor inom olika samfund och religioner.

För att jag inte skulle dra för mycket egna slutsatser gällande vart de står endast baserat på vad som gick att hitta på internet så ringde jag runt till olika religioners representanter för att få deras bild och åsikter, en del av dessa hade svårt att svara direkt under en telefonintervju och gärna ville få svara i lugn och ro via mejl.

Till min förvåning så är det sällan som religion står i vägen för denna typ av forskning, i alla fall de religioner som finns här i Sverige, Jehovas vittnen t.ex. som jag tidigare trodde hade allmänna problem med sjukvården över lag visade sig i det här fallet endast vara emot blodtransfusioner och i viss mån genmodifieringar som skulle leda till att personen ifråga inte var den person som gud skapat dem till, vad gällde stamceller och att transplantera organ var de helt öppna för forskningen, de andra religiösa samfunden, Judiska församlingen, Judiska Humanister, Muslimska föreningen och representanter från Svenska-, Pingst-, och Baptist kyrkan var alla eniga om att forskning som räddar liv och lindrar mänskligt lidande är att anse önskvärt, när det kommer till gråzonerna om att inte bara lindra utan faktiskt förbättra var det däremot delade åsikter, de Judiska humanisterna och Judiska församlingen såg inga större fel i att förbättra människors liv utöver vad som är medicinskt nödvändigt.

Den diskussionen som uppstår är just där medicinska delen bryter för dopning, i den debatt som detta gäller så måste man i många avseenden förkasta vad de religiösa anser då de oftast förankrar sin argument i sin religion, att bruka religiösa argument där det mänskliga värdet i deras åsikt baseras på en trasenderad hat/kärlek från deras osedda andevärld med deras alldeles egna allsmäktiga och tillsynes icke existerande entitet med planer för mänskligheten, gud kan man inte referera till när man ska diskutera moraliska problem. Det finns såklart människor inom dessa samfund som klarar av att hålla argumenten på vårat plan av existens men för mig personligen så är det svårt att bortse vart de får sin grund idé ifrån.

3)    Medicinsk etik

3.1 – Framförhållning

Detta är en ständigt öppen dialog som involverar många olika aktörer, när man gör olika framsteg och lär sig mer inom det genetiska fältet så måste man ständigt hålla samtalet uppdaterat och det hålls konferenser på olika ställen i världen där forskare, politiker, ekonomiska intressen och ledare diskuterar vart man ska dra gränser för denna forskning och samtala om risker och fördelar, jag har försökt att sätta mig in så gott det går i den processen gällande upptäckten av CRISPR/cas9, för att jag skulle komma igång ordentligt med att förstå denna upptäckt och vad det skulle kunna leda till kontaktade jag slumpvalt personer inom genetik på Karolinska Institutet, de allra flesta svarade att de inte ansåg sig tillräckligt insatta för att kommentera denna forskning men turligt nog fick jag kontakt med Emma Tham[iii] (M.D. PhD. Forskare inom Kliniskt genetik) som på detta område studerat metoden i samband med ett symposium i riksdagen. Jag kommer återgå till henne senare när vi kommer till realistiska applikationer för denna metod.

En av de som gjorde upptäckten, Jennifer Doudna, har jag följt genom olika mediala framträdanden där hon förklarar sin upptäckt och pushar för att det ska hållas dialog gällande ”Prudent Path Forward”, att vi med försiktighet ska utforska möjligheterna för detta. Som jag tidigare nämnt så är CRISPR/cas9 ett väldigt enkelt sätt för att göra något som tidigare var väldigt svårt, detta leder till att det inte kräver samma kunskap för att faktiskt förändra delar av DNA, det kommer att användas av mindre aktörer och på så viss kommer det att bli svårt att reglera användandet globalt, enskilda länder i västvärlden och en del där utöver har redan mycket lagar och regler på plats som bara behöver göras om till viss del för att ge utrymme för forskning, främst då den forskningen på mänskliga embryon, oron ligger i att det kan påverka stora populationer världen över ifall det inte hålls inom labben, att kliniskt forska på bakteriekulturer och olika organismer är harmlöst så länge det hålls i provrör, att introducera något modifierat och otestat i naturen skulle kunna ha oväntade konsekvenser av oönskad natur.

Även om vi vet mycket om det mänskliga genomet så är det fortfarande många olika och blandade faktorer som avgör hur vårt DNA avkodas och praktiskt yttrar sig i den mänskliga kroppen, det finns inte enskilda gener eller sekvenser som alltid avgör vissa delar, det är flera delar tillsammans och dessa i sin tur påverkas av hur DNA strängar är vikt och vilka proteiner som är aktiva i denna process, tills vi har en fullständig bild utav alla dessa delar och hur den yttermiljön också påverkar så kan vi inte vara säkra, det finns såklart många gen fel som är uppenbara så som kromosom felet i de med Downs syndrom men dessa genetiska avvikelserna är bara toppen på ett isberg där vi bara kan spekulera hur mycket som behöver kopplas ihop för att begränsa kunskapen om det under ytan, jag är hoppfull då det som sagt är ett hastigt område inom vetenskapen att hålla koll på då det sker nya upptäckter hela tiden.

Dessa faktorer måste räknas in när vi pratar om hur vi ska förhålla oss till forskningen, att ta små steg i taget för att lära oss mer är den metod som hela tiden används och kommer att fortsätta att användas, försiktighet behöver inte betyda att det inte går framåt eller ens att det går sakta som jag ständigt förtydligar men det sker också förändringar som inte alltid har opinionen med sig, då menar jag den folkliga opinionen, i de allra flesta fall så reflekterar inte människor mycket över vilken värld de lever i utöver den som direkt påverkar dem men som när fåret Dolly såg dagens ljus så var det som att det skakade liv i människor och en del av dessa stod på var sin sida om frågan, det är dessa tillfällen som gör folk medvetna om forskningens framfart, dock har det tid efter annan blåst över och det som var sensationellt anses snart självklart,  till nästa chock som vi också vänjer oss vid.

3.2 – Debatten

Här fick jag mycket hjälp ifrån Emma Tham där hon berättade om områdena där vi idag kommer applicera denna metod med CRISPR och vilka begränsningar som kommer läggas på forskningen. Till att börja med så används verktyget främst för att införa kända gen fel i organismer för att lättare kunna studera dess beteende och förlopp och vad man eventuellt kan göra i organismer när genfelet är på plats, detta tar tid. En viktig fråga som kommer upp är den ärftliga delen, när vi infört genetiska förändringar i organismer så kommer detta leda till att det också kommer följa med ner i generationerna och vilka effekter det kommer ha är oklart och kräver också det en lång tid innan vi kommer kunna beträda säker mark vad gäller människans genetiska uppsättning och vad vi bör och kan göra där.

I den debatten som råder idag så är det mycket forskning som måste göras innan vi kommer komma i närheten av att förbättra människan i den mån som man skulle anse vara ”Human Enhancement”, i de enda fall där man på riktigt diskuterar dessa aspekter är inom filosofin och genom inlägg över internet, denna artikel[iv] från våran svenska filosof Torbjörn Tännsjö visar på en ganska radikal syn som inte helt förankras i verkligheten, i inledningen av texten, helt utanför sitt expertis område, yttrar han sig gällande människans statiska existens och behovet av snabb utveckling. Att människor skulle vara de samma rent genetiskt är irrelevant när man talar om människor då det är mycket som utvecklats hos oss som inte är genetiskt anknutet, en stor del som påverkar oss är miljön och våra kulturella influenser, vi människor har evolverat eller utvecklats lång ifrån de människor som grenade ifrån den kvist som är ap-familjens, bara de senaste 10 000 åren har det skett så mycket i mänsklig historia som påverkat vårat psyke och tankemönster i stort, en genetisk avvikelse ifrån människor för 200 000 år sedan är irrelevant att tala om, än mindre basera ett fungerande argument på, våran sociala natur och uppenbara förmåga att bilda komplexa system både praktiskt och teoretiskt visar på en utveckling oberoende av genetik vilket får oss att anta att denna del bara är en av många. Jag har svårt att inte låta bli att anta att han förmodligen har i åtanke att om vi kunde producera hela generationer av den kaliber som vi hade i Einstein eller Da Vinci så kommer mänskligheten tillslut lämna denna platå som han anser att vi är fast på.

Att drömma om ett utopiskt samhälle är såklart rätt väg att gå för att ha ett mål i sikte men det flummiga i hans framförande är framförallt att han tycks bortse från allt som finns runt omkring, hur världen ser ut som helhet, hans tunnelseende är dessvärre det som får mig att tappa intresset i vad han skriver. Att på allvar anse att så fort vi kan ska vi göra dessa förbättring, som om det skulle lösa problemen som vi människor socialt har omkring oss, att se saken i sitt sammanhang och inte drömma iväg är turligt nog det som forskarna idag gör och att Torbjörn Tännsjö inte besitter makten att öppna vägspärrar i denna forskning ska vi alla vara mycket tacksamma för. Jag vill också tillägga att han är en bra filosof även om praktisk filosofi kanske inte verkar vara hans huvudämne[v].

3.3 – Befogad oro.

En del av den oro som uppkommer är just den med att det skulle ärvas ner genom generationerna och att vi inte har en aning om hur det skulle påverkas generationer neråt, detta kan också vara helt onödigt ur en medicinsk synpunkt, i min fråga gällande genmodifiering på mänskliga embryon skrev Emma Tham så här:

Vad gäller genredigering av embryon som har debatterats flitigt så finns mycket lite behov eftersom vi idag kan selektera fram friska embryon med hjälp av pre-implantatorisk genetisk diagnostik när det gäller par med en ärftlig sjukdom. därför finns ingen anledning att introducera en metod som kommer att påverka alla framtida generationer på ett kanske oklart sätt. ” Så anledningen till att nyttja denna metod skulle vara främst för att man letade efter den effekten, att låta det ärvas.

När det kommer till att använda CRISPR metoden för att ”laga” organ och vävnader i vuxna individer, Emma skriver:

En möjlig framtida utveckling är att kropppsceller omprogrammeras i provröret till att bli pluripotenta stamceller och dessa redigeras av CRISPR i provröret och sedan sprutas tillbaka in kroppen i det drabbade organet. Här finns alldeles för lite kunskap om effekt av genredigering och hur dessa pluripotenta celler beter sig (finns risk för cancer t.e.x), men jag kan tänka mig att det kan bli ett alt i framtiden om in vitro försök och därefter djurförsök kan visa att det är säkert. ”

Så även här är vi en lång väg ifrån att kunna tillämpa denna metod så som det spekuleras.

4)    Diskussion

4.1 – Egots önskningar.

Jag som själv lider flera diagnoser som jag i framtiden hoppas att människor kommer att slippa tack vare genetisk manipulering, jag har Asperger som är högfungerande Autism, ett stort spektra med många nyanser och där man endast vet att det finns vissa genetiska markörer och att det är ett hämmande i hjärnans utveckling vid ett tidigt stadium i livet, ADHD som har varit väldigt svårt att hantera under skolgången och som är högst troligt ärftligt och Bi-polär som är det handikappar mig mest av allt, att ha ett psyke som ständigt förändrar hur jag ser på saker, det har drivit mig till att vara så objektiv som möjligt för att kunna göra beslut därefter då den instinktiva förmågan ofta förråder, också denna diagnos är trolig att gå i arv. Trotts detta har jag egoistiskt satt tre barn till världen, två pojkar och en flicka, dessa diagnoser även om de har genetisk anknytning kan vara en del som aldrig yttrar sig i mina barn, ofta krävs det att någonting triggar det ifrån miljön eller den egna livsstilen, att dessa markören aktiveras förvånar ingen men att en del aktiveras av en lätt påverkan och en del med samma markör aldrig yttrar sig är något vi fortfarande forskar på, vad gäller genetik så är det väldigt mycket som vi fortfarande inte vet då det är många lager som samspelar.

Anledningen till att jag ville ta med denna personliga del är för att det påverkar mig mycket i den riktning jag tar i mitt etiska ställningstagande, det finns diskussioner om att det skulle kunna vara integritets kränkande att hela din genetiska uppsättning finns sparad i en databas som kan användas av forskare över hela världen, att det inte har en speciell inverkan idag betyder inte att det kan finnas aktörer som skulle kunna utnyttja det i framtiden, man talar om att det inte bara är ditt genetiska anlag som du delger, det är också dina föräldrars och dina barns, i alla fall delar av det, detsamma gäller alla de ättlingar som kommer efter. Jag anser att det projekt[vi] som nu utförs i Storbritannien, (100 000 Genome Prodject) är förhoppningsvis en början på att alla människor kommer att utföra kartläggning utav sina gener, studier som görs för att hitta enskilda markörer i gener kräver att det finns ett stort prov att se över, att hitta enskilda markörer och sedan hitta skillnader mellan dessa som leder till att man behöver ett ännu större prov för att utöka den mängden människor som faktiskt är av intresse, att globalt sekvensera alla människors genetiska uppsättning skulle ge oss en databas med en otrolig mängd information, för att sedan använda denna data för att bygga upp modeller och jämföra homogena grupper efter enskilda delar av den genetiska uppsättningen, detta skulle bidra till att driva mycket forskning en lång väg framåt.

Sådan här typ av information kan skrämma många då vi redan har ett övervakningssamhälle omkring oss, ett sådant projekt skulle spinna igång många konspirationer, dock tror jag att det kan komma att vara lika nödvändigt användandet utav personnummer och att det kommer bli lika alldagligt.

Det finns också tankar kring att man skulle kunna diskrimineras på grund utav sin genetiska uppsättning, då framför allt utav försäkringsbolag, i USA finns det redan lag på att ett försäkringsbolag inte får begära att du ska göra ett DNA test för att bli godkänd för försäkring[vii], där emot så måste du delge ifall du tidigare gjort ett test vad resultatet var då det annars kan ses som att du undanhöll information.

4.2 – Okvalificerade antaganden.

Jag tror att det kommer att vara oundvikligt att vi förbättrar människor, på samma sätt som vi påverkar och förbättrar miljön djur omkring oss för att det ska optimeras och passa oss bättre kommer vi också att anpassa oss själva till viss mån. Vi hjälper just nu våran planet att ta livet av oss genom att väldigt snabbt höja temperatur till den grad att det snart kommer öka stadigt oberoende av oss ifall allt biomaterial som finns inkapslat i isen kommer ut och avger sin energi, ett ständigt ökande som vi kommer vara oförmögna att förhindra, världen går inte under, bara mänskligheten. Att se till att detta inte händer är den största prioriteringen för oss människor just nu, dock så är det inte det enda hinder vi står inför även om det är det mest akuta.

I ett avseende där det kan vara nödvändigt att förbättra människan är vid längre vistelser i rymden, det kan ju låta absurt att man skulle avla fram människor just för att bättre klara av viktlöshet, strålning och kanske till och med möjligheten att försättas i dvala, i det här scenariot skulle vi förmodligen inte längre ha ett individuellt sätt att se på etik och moral, att den enskilda individen självklart är viktig men vad gäller mänsklighetens överlevnad så är den solidariska kraften starkare. Det är farlig mark att diskutera detta då det snabbt leder till ett ifrågasättande av ens syn på det mänskliga värdet, en människa har sitt egen värde, man är en individ med egna tankar och ambitioner och det ska bejakas till varje pris, i alla fall i det samhälle som råder idag, samhället som både ekonomiskt och kulturellt kräver av dig att du är lycklig och frisk så att hjulet kan snurra vidare, det är ett samhälle där man har möjligheten att drömma och försöka uppnå något för sig själv och sina närmsta så länge som tid också tillägnas det ekonomiska hjulet som drivs av konsumenter, producenter och den osynliga handen. Det jag vill få fram är att våra ambitioner kommer mycket väl att förändras drastiskt ifall vi till slut står inför en kris där mänskligheten som helhet står på spel, det kommer vara det som tillslut får etikdebatten att bli överflödig då nöden kräver att någonting sker snart.

Att integrera mänskligförbättring i den ekonomiska modellen, om vi leker med tanken att om trettio år så sitter vi med handboken för hur vi kan plocka fram önskvärda drag hos våra barn, att vi kan bestämma att de ska uppfostra ett barn med en IQ på 250 med smaragdgröna ögon, mörkblont hår, leder kapabla till hög belastning och muskler nog för att pröva dem, vilka föräldrar är kapabla till detta, att på ett labb bestämma allt ditt barn ska vara på samma sätt som du skapar din karaktär i livssimulatorn ”The Sims”, ska olika drag kosta olika mycket eller är det lika enkelt vilket som så att priset endast skulle bero på hur många olika specifika drag man vill ha, kan det vara så att de mest åtråvärda dragen så som hög kognitiv förmåga och atletiska anlag kommer vara dyrare, kanske rent av segregerat mycket dyrare, att det bara kommer vara de med tillräckligt med pengar som kommer köpa en framgångsrikare generation, troligen skulle det bli så. Det skulle troligtvis vara så att det finns mindre önskvärda förändringar som är mycket billigare men som fortfarande är ett sätt för att alla ska kunna köpa någonting.

4.3 – Funderingar.

Jag vill här återgå till Torbjörn Tännsjö och hans artikel i DN år 2000, i ett stycke framför han följande:

” Den brittiske moralfilosofen Jonathan Glover har retoriskt ställt frågan: Vem kan återberätta det senaste århundradets historia för sina barn utan att ställa sig frågan om det är något fel på människan. Måste det inte vara något fel på själva vår biologiska natur om vi är kapabla till all denna ondska. Men i så fall, borde vi inte göra något åt saken. Borde vi inte skapa en bättre människa.” Även här styckena som följer vill han klargöra att mycket utav det som mänskligheten är drabbat av är genetiskt, att den mänskliga naturen på grund utav våran förlegade biologi är kapabla att utföra fruktansvärda saker mot andra människor, det är mycket svårt att förstå hans resonemang då han vill sätta detta otroligt kraftfulla verktyg i händerna på en varelse som är så outvecklad och uppenbart illasinnad.

Han listar senare upp tre stycken mot argument var av det sista består av tre delar, den första har han tagit med för att den är lätta att välta utan minsta ansträngning, att Gud inte relevant.

Det andra om att man skulle invända att man blivit kränkt vid födseln, för att man fått Alzheimers bortplockat ifrån sin framtid, här förenklar han frågan väldigt mycket, han skriver om grandiosa förändringar som vi egoistiskt anser önskvärde och ger dem till våra barn, men inte i motargumentet, de kommer inte ifrågasätta varför de har fått möjligheten till ett friskt liv, det de kan komma att ifrågasätta kan vara likt en identitetskris, att de är en produkt utav någons önskningar, rent objektivt så finns det ingen skillnad på en individ som föds med en slumpmässig uppsättning gener eller en person som har designats, däremot så skulle det kunna ha en psykologisk effekt på jaget, det skulle kunna vara något som bara håller i sig en eller några generationer, den debatten är dock deras att ta.

Hans tredje och tredelade motargument, första delen att det skulle kunna ha oväntade konsekvenser generationerna nedanför är något som vi förmodligen kommer att överkomma, däremot så framkommer det igen i andra delen hur otillräcklig han anser att det mänskliga släktet just nu är, att det skulle påverka oss som art är något vi bör vara väldigt försiktiga med, som jag tidigare skrev så tror jag att den solidaritet som enar oss alla är det som kommer avgöra vad vi gör i detta läge, om det visar sig att det skulle vara skadligt i den utsträckning som han lättvindigt viftar bort kommer vi förmodligen inte utföra det.

Hans tredje del är den om att man skulle kunna argumentera att det är lika illa som Nazism och tvångssterilisering att nyttja genterapi, att det skulle skapa ett två delat samhälle, hans svar är att den fria tillgången till denna teknik skulle fortsätta hålla genpoolen varierad och inte så homogen och ”ren” som om staten skulle bestämma ett ideal. Som jag tidigare skrev så kommer det finnas de saker som skulle vara mer önskvärda att införa, han verkar automatiskt anta att det redan råder någon form av planekonomi när denna framtid väl är här, han bortser ifrån den verklighet som förmodligen kommer omge denna teknik, att argumentera i ett vakuum är inte rätt sätt för att kunna möta denna komplexa fråga.

 

5)    Slutsats

Att vi i framtiden kommer att använda CRISPR och andra metoder för att förbättra våran livskvalité och livslängd verkar oundvikligt men hur vi tar oss dit är något som gärna får ta den tid det tar. Att först och främst fokusera på att eliminera sjukdomar och genetiska hinder i medicinskt syfte kommer vara det som öppnar dörrar, den enda skyldigheten vi har är att hjälpa de människor som annars skulle lida, att ge människor rätten att leva ett fullskaligt liv istället för att varje dag kämpa den mentala och fysiska kampen mot våra ogynnsamma gener.

 

Vi har en spännande framtid att se fram emot och även om en del saker framstår som ytterst oetiskt så kommer det i den tiden vara den etik som råder, etiken faller inte, den rör sig relativt och anpassligt i sidled.

Referenser:

[ii]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22745249

Författare – Jinek M, Chylinski K, Fonfara I, Hauer M, Doudna JA, Charpentier E.

[iv] http://www.dn.se/arkiv/debatt/dn-debatt-lat-gentekniken-skapa-battre-manniskor-det-ar-ratt – Torbjörn Tännsjö, DN.

[v] http://www.philosophy.su.se/forskning/v%C3%A5ra-forskare/anst%C3%A4llda-l%C3%A4rare-forskare/torbj%C3%B6rn-t%C3%A4nnsj%C3%B6-1.154723 – Torbjörn Tännsjö, Praktisk filosof.

[vi] http://www.genomicsengland.co.uk/the-100000-genomes-project/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s